Regulamin korzystania z serwisu eOfertowanie.pl

Z dnia 4 grudnia 2014


Rozdział 1. Definicje.

 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin stanowiący wzorzec umowy licencyjnej i określający warunki udzielenia LICENCJI. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 2. TENVIRK - TENVIRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chorzowie 41-506, ul. Długa 1-3; REGON 240413868; NIP: 6272580753; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000259885, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 150000,00 zł; a będąca usługodawcą, licencjodawcą i właścicielem SERWISU oraz PROGRAMU.
 3. UŻYTKOWNIK – podmiot - usługobiorca, który dokonał REJESTRACJI. UŻYTKOWNIKIEM może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. UŻYTKOWNIKAMI nie mogą być osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.
 4. PARTNER – podmiot, będący „AUTORYZOWANYM PARTNEREM TENVIRK”, który zawarł umowę o współpracy partnerskiej z TENVIRK i dla którego podano KOD PARTNERA w formularzu rejestracyjnym w czasie REJESTRACJI. PARTNER współpracuje z TENVIRK przy obsłudze płatności za SERWIS oraz prowadzi pomoc techniczną i szkolenia dla SERWISU. Dane PARTNERA dostępne są na stronie: http://www.PRT.eofertowanie.pl - gdzie „PRT” to KOD PARTNERA.
 5. KOD PARTNERA - jest to ciąg znaków identyfikujących PARTNERA, który jest wpisywany na formularzu rejestracyjnym w czasie REJESTRACJI w polu o nazwie: „KOD PARTNERA”. KOD PARTNERA wpisywany jest automatycznie jeśli UŻYTKOWNIK rejestruje się do SERWISU z subdomeny: PRT.eofertowanie.pl (gdzie „PRT” to KOD PARTNERA) lub ręcznie przez UŻYTKOWNIKA jeśli UŻYTKOWNIK życzy sobie, aby obsługiwał go dany PARTNER. Jeśli w czasie REJESTRACJI nie podano KODU PARTNERA to wzmianki o PARTNERZE w niniejszym REGULAMINIE nie mają zastosowania.
 6. SERWIS - oprogramowanie komputerowe działające jako aplikacja internetowa umieszczona w chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing) w modelu SaaS (Software as a Service) na serwerze TENVIRK. SERWIS został przygotowany w oparciu o system informatyczny TenvirkMK/ERP i wykorzystuje do pracy silnik aplikacji internetowych XTEN. Dane wprowadzane do SERWISU przez UŻYTKOWNIKA przechowywane są w bazach danych umieszczonych na serwerze TENVIRK. Funkcjonalność SERWISU opisana jest na STRONIE WWW SERWISU oraz w dokumentacji do PROGRAMU. SERWIS udostępniony jest UŻYTKOWNIKOWI przez TENVIRK na warunkach niniejszego REGULAMINU po dokonaniu REJESTRACJI i udzieleniu przez TENVIRK LICENCJI. SERWIS umieszczony jest pod adresem internetowym: https://www.serwerXX.eofertowanie.pl gdzie XX oznacza numer serwera od 01 do 99. Funkcje SERWISU dostępne są dla UŻYTKOWNIKA poprzez PROGRAM. Niektóre funkcje SERWISU mogą być także dostępne dla UŻYTKOWNIKA poprzez przeglądarkę internetową.
 7. STRONA WWW SERWISU – strona internetowa umieszczona pod adresem http://www.eofertowanie.pl opisująca SERWIS, na której opublikowany jest REGULAMIN SERWISU. Strona zawiera także odnośnik umożliwiający przejście do REJESTRACJI.
 8. PROGRAM – oprogramowanie komputerowe o nazwie „TENVIRK eServices Client” instalowane na komputerze UŻYTKOWNIKA służące do korzystania z funkcji SERWISU. PROGRAM używa do przesyłania danych do i z SERWISU protokołu HTTPS. PROGRAM wymaga od UŻYTKOWNIKA podania loginu i hasła. PROGRAM i dane do logowania zostaną udostępnione bezpłatnie UŻYTKOWNIKOWI po dokonaniu REJESTRACJI. PROGRAM nie może być używany bez REJESTRACJI. Warunki korzystania z PROGRAMU określa osobna umowa licencyjna umieszczona w PROGRAMIE, która zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie jej treści przez UŻYTKOWNIKA w czasie instalacji PROGRAMU (licencja „click-wrap”).
 9. REJESTRACJA – wypełnienie i zapisanie danych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych SERWISU oraz ich zaakceptowanie przez TENVIRK. REJESTRACJA odbywa się zgodnie z zasadami rejestracji opisanymi w rozdziale 2 REGULAMINU.
 10. KONTO PUNKTOWE – wartość wyrażona w liczbie punktów specyfikująca zakres LICENCJI dostępnej dla UŻYTKOWNIKA określająca ilość i możliwość przeprowadzania działań w SERWISIE określonych w rozdziale 8 REGULAMINU.
 11. LICENCJA – umowa licencyjna zawierająca zezwolenie udzielone UŻYTKOWNIKOWI przez TENVIRK, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do SERWISU i PROGRAMU, na korzystanie z SERWISU poprzez PROGRAM lub przeglądarkę internetową w zakresie i na warunkach określonych w REGULAMINIE. UŻYTKOWNIK może zawrzeć umowę licencyjną wyłącznie w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 12. POMOC TECHNICZNA – działania opisane w rozdziale 11 REGULAMINU świadczone odpłatnie dla UŻYTKOWNIKA przez TENVIRK w celu udzielenia pomocy w zakresie korzystania z SERWISU lub PROGRAMU.

Rozdział 2. Zasady REJESTRACJI w SERWISIE.

 1. UŻYTKOWNIK dokonuje REJESTRACJI w SERWISIE przez specjalny formularz rejestracyjny umieszczony na STRONIE WWW SERWISU. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub użytkując SERWIS UŻYTKOWNIK oświadcza, iż akceptuje w całości REGULAMIN, akceptuje jego warunki oraz składa ofertę zawarcia umowy licencyjnej z TENVIRK na tych warunkach.
 2. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie REJESTRACJI. TENVIRK przysługuje prawo weryfikacji prawdziwości tych danych. W tym celu TENVIRK może dokonać weryfikacji strony www UŻYTKOWNIKA lub skontaktować się z UŻYTKOWNIKIEM drogą emailową lub telefoniczną. TENVIRK przysługuje prawo odmówienia REJESTRACJI w SERWISIE bez podania przyczyn.
 3. Dane podane w trakcie REJESTRACJI zostaną użyte do udzielenia LICENCJI i przygotowania konta w SERWISIE dla UŻYTKOWNIKA oraz do wystawiania faktur VAT o ile UŻYTKOWNIK będzie nabywał punkty opisane w rozdziale 7 REGULAMINU.
 4. Po dokonaniu REJESTRACJI TENVIRK prześle do UŻYTKOWNIKA email potwierdzający REJESTRACJĘ z informacjami o sposobie pobrania i instalacji PROGRAMU oraz z hasłami do logowania w SERWISIE i informacją o udzieleniu LICENCJI terminowej. Przekazane informacje są poufne i nie mogą być przekazywane przez UŻYTKOWNIKA osobom trzecim.
 5. W przypadku kiedy w formularzu rejestracyjnym wypełnione zostanie pole KOD PARTNERA to oznacza to, że UŻYTKOWNIK akceptuje iż obsługą płatności opisane w rozdziale 7 REGULAMINU oraz szkoleniami i pomocą techniczną opisaną w rozdziale 11 REGULAMINU będzie zajmował się PARTNER o podanym KODZIE PARTNERA.

Rozdział 3. Udzielenie licencji na korzystanie z SERWISU.

 1. Po dokonaniu REJESTRACJI, TENVIRK udzieli LICENCJI: terminowej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i upoważnia UŻYTKOWNIKA do korzystania z SERWISU i PROGRAMU na warunkach REGULAMINU, wyłącznie na polach eksploatacji wymienionych w REGULAMINIE w rozdziale 3 w punkcie 6 i 7.
 2. Informacja o udzieleniu LICENCJI zostanie przekazana do UŻYTKOWNIKA emailem, o którym mowa w rozdziale 2 punkt 4 REGULAMINU, który będzie zawierać także numer LICENCJI. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest wydrukować oraz zachować email jako dowód udzielenia LICENCJI i zawarcia umowy licencyjnej pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a TENVIRK.
 3. LICENCJA terminowa udzielana jest na okres 90 dni od daty REJESTRACJI. Po tym czasie LICENCJA terminowa wygasa chyba, że zostanie przedłużona.
 4. LICENCJA terminowa zostanie automatycznie przedłużana o kolejne 90 dni w przypadku, gdy UŻYTKOWNIK w okresie obowiązywania LICENCJI odpłatnie zwiększy stan KONTA PUNKTOWEGO według zasad opisanych w rozdziale 7 REGULAMINU.
 5. W przypadku wycofania lub wygaśnięcia LICENCJI terminowej UŻYTKOWNIK traci prawo dostępu do SERWISU. W takim przypadku konto UŻYTKOWNIKA w SERWISIE może być zablokowane lub usunięte, a KONTO PUNKTOWE dla UŻYTKOWNIKA jest zerowane. Dane wprowadzone do SERWISU przez UŻYTKOWNIKA mogą pozostać jeszcze przez pewien czas w kopiach zapasowych gromadzonych przez TENVIRK. UŻYTKOWNIK może zwrócić się z prośbą do TENVIRK o przywrócenie konta i wznowienie LICENCJI na kolejne 90 dni. Jeśli istnieje taka techniczna możliwości to usługa ta zostanie wykonana po wpłaceniu na konto TENVIRK przedpłaty w kwocie netto: 1190 zł (do podanej kwoty należy doliczyć VAT: 23%).
 6. W ramach LICENCJI TENVIRK zezwala UŻYTKOWNIKOWI na logowanie się do SERWISU oraz na dostęp i przeglądanie danych zgromadzonych przez UŻYTKOWNIKA w SERWISIE.
 7. W ramach LICENCJI UŻYTKOWNIK może korzystać z wymienionych w rozdziale 8 REGULAMINU funkcji SERWISU do momentu osiągnięcia przez KONTO PUNKTOWE wartości mniejszej lub równej zero punktów. Skorzystanie z tych funkcji zmniejsza STAN KONTA PUNKTOWEGO zgodnie z zapisami w rozdziale 8 REGULAMINU.
 8. W ramach LICENCJI UŻYTKOWNIK może zainstalować PROGRAM na wszystkich komputerach do niego należących.
 9. Postanowienia dotyczące licencji stosuje się odpowiednio do SERWISU i PROGRAMU, w szczególności do wszystkich udostępnionych UŻYTKOWNIKOWI form wyrażenia SERWISU lub PROGRAMU, w tym wszystkich form dokumentacji.
 10. UŻYTKOWNIK użytkujący SERWIS i PROGRAM ma obowiązek:
  1. Przestrzegania REGULAMINU.
  2. Niezwłocznego powiadomienia TENVIRK o wszelkich sytuacjach mogących zagrozić bezpieczeństwu danych lub uszkodzić działanie SERWISU lub PROGRAMU.
 11. Zakazuje się wprowadzania UŻYTKOWNIKOWI do SERWISU treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami (treści bezprawne).
 12. UŻYTKOWNIK w celu korzystania z SERWISU musi spełnić następujące warunki techniczne:
  1. Komputer, na którym zainstalowano PROGRAM musi posiadać system operacyjny Windows XP/VISTA/7/8 (32 lub 64 bity). Pamięć RAM co najmniej 2GB. Wolne miejsce na dysku twardym co najmniej 100MB. Monitor co najmniej o rozdzielczości 1024x768.
  2. Do pracy z SERWISEM wymagane jest stałe łącze internetowe o przepustowości minimum 512 Kb.
  3. Do pracy z SERWISEM przez przeglądarkę internetową wymagana jest przeglądarka Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome lub Safari w najnowszej wersji.
  4. Powyższe parametry techniczne mogą ulec podwyższeniu w przypadku przetwarzania dużej ilości danych lub jednoczesnej pracy wielu osób z SERWISEM.

Rozdział 4. Ograniczenie odpowiedzialności.

 1. TENVIRK dokłada starań, aby SERWIS oraz PROGRAM był jak najwyższej jakości jednocześnie jednak TENVIRK nie gwarantuje ich całkowitej bezbłędności, a w szczególności zaś tego, że SERWIS lub PROGRAM zaspokoi wymagania UŻYTKOWNIKA. SERWIS i PROGRAM udostępniane są UŻYTKOWNIKOWI tak jak są.
 2. Za sposób wykorzystywania SERWISU lub PROGRAMU oraz otrzymane wyniki, ich interpretację i związane z tym skutki odpowiedzialność ponosi UŻYTKOWNIK. TENVIRK nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, straty i koszty, w tym za utratę danych lub informacji handlowej, ani za utratę zysków i przychodów przez UŻYTKOWNIKA, wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania SERWISU lub PROGRAMU.
 3. W jakimkolwiek przypadku całkowita odpowiedzialność TENVIRK jest ograniczona maksymalnie do 50% kwoty netto dla ostatniej faktury VAT zapłaconej przez UŻYTKOWNIKA do TENVIRK. Odpowiedzialność TENVIRK zostaje wyłączona w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Rozdział 5. Wycofanie udzielenia LICENCJI i rozwiązanie umowy licencyjnej.

 1. TENVIRK może wycofać LICENCJĘ dla UŻYTKOWNIKA poprzez rozwiązanie umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. podania przez UŻYTKOWNIKA nieprawdziwych danych w trakcie REJESTRACJI,
  2. naruszenia przez UŻYTKOWNIKA któregokolwiek z punktów REGULAMINU,
  3. używania SERWISU lub PROGRAMU w sposób niezgodny z prawem,
  4. wprowadzenia do SERWISU treści bezprawnych,
  5. działania UŻYTKOWNIKA lub prób takiego działania, które może naruszyć bezpieczeństwo lub uszkodzić dane SERWISU, PROGRAMU lub TENVIRK.
 2. W przypadku wycofania LICENCJI UŻYTKOWNIK traci prawo dostępu do SERWISU i jest zobowiązany niezwłocznie zdeinstalować PROGRAM.

Rozdział 6. Autorskie prawa majątkowe.

 1. TENVIRK oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do SERWISU, PROGRAMU oraz STRONY WWW SERWISU.
 2. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości i bezwzględnego przestrzegania fakt, iż SERWIS, PROGRAM oraz STRONA WWW SERWISU stanowią przedmioty własności intelektualnej TENVIRK.
 3. Użytkowanie SERWISU, PROGRAMU oraz STRONY WWW SERWISU lub jakiejkolwiek ich części w inny sposób niż określony w REGULAMINIE nie jest dopuszczalne.
 4. Używanie SERWISU i PROGRAMU bez LICENCJI lub po wygaśnięciu LICENCJI terminowej nie jest dopuszczalne.
 5. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie kopiować lub rozpowszechniać SERWISU, PROGRAMU oraz STRONY WWW SERWISU lub jakiejkolwiek ich części.
 6. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie dokonywać tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian w SERWISIE, PROGRAMIE oraz STRONY WWW SERWISU lub ich części, zmiany struktury, deassemblowania a także do zastosowania SERWISU, PROGRAMU lub jego części w innym oprogramowaniu.
 7. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie kopiować rozwiązań technicznych PROGRAMU oraz nie tworzyć podobnej funkcjonalności co SERWISU, PROGRAMU lub STRONY WWW SERWISU we własnych rozwiązaniach informatycznych.
 8. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie dokonywać integracji SERWISU lub PROGRAMU z innymi systemami informatycznymi lub dokonywać przenoszenie danych do innych systemów informatycznych z pominięciem funkcji wbudowanych w SERWIS lub PROGRAM.
 9. Działania UŻYTKOWNIKA będące naruszeniem zapisów rozdziału 6 REGULAMINU stanowią naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących TENVIRK.
 10. W związku ze stałym rozwojem i udoskonalaniem TENVIRK ma prawo do zmian w SERWISIE, STRONIE WWW SERWISU, PROGRAMIE i dokumentacji z nimi związanej. Autorskie prawa majątkowe do wykonywanych zmian przysługują wyłącznie TENVIRK. Ostateczna akceptacja zmian technicznych i funkcjonalnych należy wyłącznie do TENVIRK.

Rozdział 7. Płatności za udzielenie LICENCJI.

 1. Po dokonaniu REJESTRACJI w SERWISIE dla UŻYTKOWNIKA zakładane jest KONTO PUNKTOWE. Początkowy stan KONTA PUNKTOWEGO ustalany jest na 400 punktów. Dodatkowo każde zlogowanie UŻYTKOWNIKA do SERWISU powoduje zwiększenie stanu KONTA PUNKTOWEGO o 1 punkt. Punkty te przyznane są UŻYTKOWNIKOWI w celu demonstracji i nauki działania SERWISU oraz PROGRAMU.
 2. Wykonywanie niektórych działań w SERWISIE w szczególności dodawanie danych do SERWISU, importowanie danych, zakładanie dodatkowych użytkowników lub korzystanie z pomocy technicznej wymaga posiadania odpowiedniej ilości punktów na KONCIE PUNKTOWYM. Wykonanie tych działań powoduje odjęcie punktów z KONTA PUNKTOWEGO. Ilość punktów odejmowanych za poszczególne działania wskazana jest w rozdziale 8 REGULAMINU. Zakres korzystania z SERWISU I PROGRAMU w ramach udzielonej LICENCJI uzależniony jest od ilości punktów na KONCIE PUNKTOWYM.
 3. W przypadku, kiedy wykonanie przez UŻYTKOWNIKA działania w SERWISIE, o którym mowa wyżej, spowodowałoby powstanie ujemnego stanu punktów na KONCIE PUNKTOWYM to działanie takie będzie niemożliwe do czasu uzupełnienia punktów na KONCIE PUNKTOWYM.
 4. UŻYTKOWNIK może zakupić dodatkowe punkty poszerzając zakres udzielonej mu LICENCJI zgodnie z ceną punktów publikowaną w rozdziale 8 REGULAMINU. Zakup punktów odbywa się poprzez dokonanie przedpłaty. W tytule przelewu UŻYTKOWNIK zobowiązany jest podać nazwę SERWISU oraz kod firmy podany w czasie REJESTRACJI. UŻYTKOWNIK może też podać kod promocji, o ile korzysta z promocyjnej ceny punktów. Przedpłatę należy przekazać na konto bankowe TENVIRK a w przypadku kiedy podano KOD PARTNERA w formularzu rejestracyjnym w czasie REJESTRACJI to na konto bankowe PARTNERA. Dane do dokonania przedpłaty: nazwę sprzedawcy i numer bankowy znajdują się w PROGRAMIE w menu „Ustawienia/Pomoc i punkty techniczne” wybierając opcję „Zamów dodatkowe punkty”.
 5. Po otrzymaniu przedpłaty zwiększony zostanie stan KONTA PUNKTOWEGO dla UŻYTKOWNIKA, o ilość punków odpowiadająca wpłaconej kwocie. Zwiększenie stanu KONTA PUNKTOWEGO oznacza rozszerzenie zakresu LICENCJI, poprzez uzyskanie przez UŻYTKOWNIKA uprawnienia do korzystania z wymienionych w rozdziale 8 REGULAMINU funkcji SERWISU, w zakresie wynikającym z zakupionej ilości punktów. TENVIRK lub PARTNER wystawi fakturę VAT za udzielenie licencji lub sublicencji. UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie dokumentu elektronicznego PDF i przesłaniu go do UŻYTKOWNIKA za pomocą poczty email na adres podany w czasie REJESTRACJI. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do potwierdzenia emailem otrzymania faktury VAT. W przypadku kiedy fakturę VAT wystawia TENVIRK to wykaz faktur VAT dla UŻYTKOWNIKA będzie dostępny również w INTERNETOWYM CENTRUM SERWISOWYM.
 6. Ważność punktów na KONCIE PUNKTOWYM wynosi 30 dni. Oznacza to, że w przypadku, kiedy przez 30 dni od daty ostatniej zmiany ilości punktów na KONCIE PUNKTOWYM nie doszło do kolejnego zmniejszenia lub zwiększenia ilości punktów to punkty te przepadają i KONTO PUNKTOWE zostaje wyzerowane. W związku z tym UŻYTKOWNIK powinien aktywnie korzystać z SERWISU i wykonywać działania w SERWISIE co najmniej raz w miesiącu.
 7. TENVIRK zwiększy stan KONTA PUNKTOWEGO o dodatkowe punkty w przypadku kiedy:
  1. UŻYTKOWNIK poleci SERWIS innemu użytkownikowi, który dokona REJESTRACJI oraz wpisze kod firmy UŻYTKOWNIKA w formularzu rejestracyjnym w polu „polecony przez”. W takim przypadku nastąpi zwiększenie KONTA PUNKTOWEGO dla UŻYTKOWNIKA o 400 punktów.
  2. UŻYTKOWNIK prześle do TENVIRK pisemne referencje polecające SERWIS i referencje te zostaną zaakceptowane przez TENVIRK. UŻYTKOWNIK zgadza się na opublikowanie przez TENVIRK referencji i przekazywania ich innym klientom. W takim przypadku nastąpi zwiększenie KONTA PUNKTOWEGO dla UŻYTKOWNIKA o 400 punktów.
  3. UŻYTKOWNIK zgłosi reklamację zgodnie z rozdziałem 10 REGULAMINU, a reklamacja ta będzie uznana przez TENVIRK. W takim przypadku nastąpi zwiększenie KONTA PUNKTOWEGO dla UŻYTKOWNIKA o 40 punktów.
 8. UŻYTKOWNIK może również zawrzeć z TENVIRK lub PARTNEREM osobną umowę gdzie płatności za udzielenie LICENCJI rozliczane są w systemie abonamentowym. W takim przypadku umowa ta zastępuje niektóre postanawiania w rozdziale 3, 7 i 8 REGULAMINU.

Rozdział 8. Działania zmniejszające stan konta punktowego oraz cena punktu.

 1. Następujące działania powodują zmniejszenie stanu KONTA PUNKTOWEGO o podaną liczbę punktów:
  1. Stworzenie lub skopiowanie oferty - 5 punktów.
  2. Stworzenie lub skopiowanie zamówienia od klienta – 2 punkty.
  3. Stworzenie lub skopiowanie faktury proforma – 2 punkty.
  4. Stworzenie lub skopiowanie faktury VAT – 3 punkty.
  5. Stworzenie lub skopiowania klienta – 5 punktów.
  6. Stworzenie lub skopiowanie adresu tymczasowego – 5 punktów.
  7. Stworzenie lub skopiowanie towaru – 1 punkt.
  8. Stworzenie lub skopiowanie usługi – 1 punkt.
  9. Stworzenie lub skopiowanie cennika – 20 punktów.
  10. Stworzenie lub skopiowanie szablonu treści oferty - 20 punktów.
  11. Stworzenie zasobu lub zasobu ludzkiego – 1 punkt.
  12. Dodanie nowego pracownika (stworzenie dodatkowego użytkownika SERWISU/PROGRAMU) – 50 punktów.
  13. Utworzenie zdarzenia lub terminu w terminarzu – 1 punkt.
  14. Dokonanie importu klientów, adresów tymczasowych, osób kontaktowych, towarów, usług, cen do cenników – za każdy 1 rekord – 0,1 punktu.
  15. Udostępnienie panelu internetowego dla klienta lub pracownika – 20 punktów.
  16. Zamówienie pomocy technicznej – telefonicznej (do 5 minut) – 60 punktów.
  17. Zamówienie szkolenia online do 0,5 godziny – 200 punktów.
 2. Cena netto jednego punktu ustalana jest na kwotę: 0,20 zł.
  Do ceny zostanie doliczony podatek VAT: 23%.
 3. Minimalna ilość punktów możliwych do zakupienia wynosi: 250.
 4. Przy zakupie jednorazowo powyżej 1000 punktów udzielony zostanie upust na cenę punktu w wysokości 10%.

Rozdział 9. Migracja danych SERWISU.

 1. TENVIRK zapewnia możliwości przeniesienia danych UŻYTKOWNIKA zgromadzonych w SERWISIE, które zostały opisane w tym rozdziale. Zakres przeniesienia danych może być ograniczony co do możliwości technicznych i zakresu modułów w systemie docelowym. Przeniesienie danych jest odpłatne.
 2. Możliwe jest przeniesienie instalacji SERWISU na prywatny serwer UŻYTKOWNIKA wraz z danymi UŻYTKOWNIKA zgromadzonymi w SERWISIE. Ta możliwość pozwala na uruchomienie funkcjonalności SERWISU na prywatnym serwerze UŻYTKOWNIKA i kontynuowanie pracy z danymi SERWISU. Wymagany jest serwer z nową instalacją Windows 2008 SERVER bez zainstalowanego innego oprogramowania. Cena netto usługi wynosi: 1428 zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT: 23%. Usługa wykonywana jest zdalnie. Odpłatność za korzystanie z SERWISU na prywatnym serwerze jest ustalana na takich samych zasadach jak określone w REGULAMINIE. Korzystanie z SERWISU na prywatnym serwerze wymaga podpisania osobnej umowy licencyjnej specyfikującej dodatkowe warunki.
 3. UŻYTKOWNIK może również zakupić licencję na oprogramowanie komputerowe TenvirkMK/ERP w wersji STANDARD lub ENTERPISE. Oprogramowanie to opisane jest na stronie internetowej TENVIRK lub PARTNERA i wymaga zawarcia osobnej umowy licencyjnej. Jeśli oprogramowanie TenvirkMK/ERP ma odpowiedni skład modułów zgodny z SERWISEM to możliwe jest przeniesienie danych UŻYTKOWNIKA zgromadzonych w SERWISIE i kontynuowanie pracy z nimi za pomocą oprogramowania TenvirkMK/ERP. Cena netto usługi wynosi: 714 zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT: 23%. Usługa wykonywana jest zdalnie.

Rozdział 10. Reklamacje.

 1. UŻYTKOWNIK może złożyć reklamację związaną z nieprawidłowym działaniem SERWISU lub PROGRAMU albo związaną z rozliczeniami na KONCIE PUNKTOWYM.
 2. Reklamacja może być zgłoszona jedynie za pomocą INTERNETOWEGO CENTRUM SERWISOWEGO prowadzonego przez TENVIRK. Dostęp do INTERNETOWEGO CENTRUM SERWISOWEGO znajduje się w PROGRAMIE poprzez wybranie z menu „Administracja” opcji „Centrum serwisowe”. Następnie należy kliknąć na zakładkę „Zgłoszenia serwisowe” i na klawisz „Nowe” – określić rodzaj zgłoszenia i podać treść. Treść może zawierać opis jednego problemu, specyfikując go lub podając sposób wywołania usterki.
 3. W przypadku, kiedy reklamacja dotyczy niedziałania PROGRAMU, SERWISU lub niemożności zalogowania się do SERWISU należy ją zgłosić emailem na adres: serwis@tenvirk.pl.
 4. Reklamacja dotycząca kwot faktur powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpłynięcia. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowej diagnozy TENVIRK zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu.
 6. Reklamacja może być odrzucona przez TENVIRK gdy:
  1. UŻYTKOWNIK nie posiada LICENCJI.
  2. Nieprawidłowe działanie PROGRAMU lub SERWISU spowodowane jest złą instalacją PROGRAMU, awarią systemu operacyjnego, innego oprogramowania lub samego komputera, na którym UŻYTKOWNIK zainstalował PROGRAM.
  3. W SERWISIE lub PROGRAMIE brakuje funkcjonalności lub ich działanie jest odmienne od wyobrażeń UŻYTKOWNIKA lub funkcje są realizowanie w sposób odmienny od dotychczasowych przyzwyczajeń lub oczekiwań UŻYTKOWNIKA.
  4. Działanie SERWISU lub PROGRAMU jest zgodne z podręcznikiem użytkownika wbudowanym w PROGRAM lub inną dostarczoną dokumentacją i zaleceniami TENVIRK.
  5. UŻYTKOWNIK eksploatuje PROGRAM lub SERWIS w sposób niezgodny z podręcznikiem użytkownika, pomocą wbudowaną w PROGRAM, opisami na STRONIE WWW SERWISU lub innymi zaleceniami TENVIRK.
  6. UŻYTKOWNIK eksploatuje PROGRAM na komputerze, którego parametry techniczne nie spełniają wymagań minimalnych lub nieposiadającym parametrów technicznych adekwatnych do ilości przetwarzanych w PROGRAMIE oraz SERWISIE danych lub parametrów słabszych niż zaleca TENVIRK.
  7. Nastąpi utrata danych związana z zakończeniem LICENCJI terminowej i zamknięciem konta w SERWISIE dla UŻYTKOWNIKA.
  8. Nastąpi awaria łącza internetowego lub UŻYTKOWNIK pracuje z łączem internetowym niespełniającym minimalnych wymagań PROGRAMU w szczególności pracy na łączu internetowym wykorzystującym telefonię komórkową, transmisję radiową lub satelitarną.
  9. Reklamacja jest następstwem ataku wirusów komputerowych i innych szkodliwych programów.
  10. Reklamacja jest następstwem ujawnienia haseł przez UŻYTKOWNIKA lub przełamanie innego rodzaju zabezpieczeń, którymi objęty jest SERWIS lub PROGRAM.
  11. UŻYTKOWNIK zapomniał hasła lub loginu.
  12. Z innych ważnych powodów podanych przez TENVIRK.
 7. W przypadku odrzucenia reklamacji UŻYTKOWNIK może zwrócić się o pomoc do TENVIRK lub PARTNERA korzystając z POMOCY TECHNICZNEJ opisanej w rozdziale 11 REGULAMINU.

Rozdział 11. Dostęp do POMOCY TECHNICZNEJ.

 1. UŻYTKOWNIK może skorzystać z POMOCY TECHNICZNEJ zorganizowanej przez TENVIRK lub PARTNERA w celu wyjaśnienia problemów albo doszkolenia się z używania SERWISU lub PROGRAMU.
 2. POMOC TECHNICZNA świadczona jest telefonicznie. Za zgodą UŻYTKOWNIKA i TENVIRK pomoc może być świadczona poprzez komunikator internetowy lub oprogramowanie do zdalnego dostępu. Zgoda musi być wyrażona poprzez wpisanie zgłoszenia w INTERNETOWYM CENTRUM SERWISOWYM lub emailem.
 3. Skorzystanie z pomocy technicznej powoduje odjęcie punktów z KONTA PUNKTOWEGO w liczbie wymienionej w rozdziale 8 REGULAMINU. W przypadku braku odpowiedniej ilości punktów na KONCIE PUNKTOWYM to POMOC TECHNICZNA nie będzie świadczona.
 4. Pomoc jest świadczona po jej zamówieniu. W tym celu UŻYTKOWNIK w PROGRAMIE z menu „Ustawienia” wybiera opcję „Punkty i pomoc techniczna” następnie klika na klawisz „Zamów pomoc techniczną”. UŻYTKOWNIK musi wyrazić zgodę na zmniejszenie stanu KONTA PUNKTOWEGO w zależności od rodzaju pomocy. Następnie otrzymuje 4 znakowy jednorazowy kod. Kod ten jest zobowiązany podać przy rozpoczęciu rozmowy z konsulatem pomocy technicznej. Kod ten może być wykorzystany i podany konsultantowi tylko raz.
 5. W szczególnych przypadkach braku możliwości korzystania z PROGRAMU np. przy nie możności instalacji PROGRAMU lub zapomnienia hasła UŻYTKOWNIK może zamówić pomoc techniczną emailem na adres serwis@tenvirk.pl. W takim przypadku po otrzymaniu emaila zmniejszony zostanie stan KONTA PUNKTOWEGO zgodnie z liczbą wymienioną w rozdziale 8 REGULAMINU.
 6. W przypadku zapomnienia hasła POMOC TECHNICZNA polega na zresetowaniu hasła do hasła domyślnego i przesłaniu na adres email podany w czasie REJESTRACJI informacji o nowym haśle.
 7. Całkowita długość pomocy technicznej może wynosi dla jednorazowej rozmowy telefonicznej do 5 minut, a dla jednorazowego szkolenia do 0,5 godziny.
 8. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości fakt, że rozmowy telefoniczne, przez komunikator lub sesje zdalnej pomocy mogą być nagrywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia jakości usług.

Rozdział 12. Ochrona danych.

 1. Dane wprowadzane przez UŻYTKOWNIKA do SERWISU przechowywane są na serwerze TENVIRK. Serwer ten umieszczony jest na terenie Unii Europejskiej w siedzibie TENVIRK lub w siedzibie innego podmiotu związanego umową z TENVIRK.
 2. Dane jakie wprowadzone są przez UŻYTKOWNIKA do SERWISU, są informacjami poufnymi i nie będą ujawniane przez TENVIRK innym podmiotom i osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane prawem.
 3. TENVIRK zobowiązuję się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych w ramach SERWISU na serwerze TENVIRK za wyjątkiem następujących działań:
  1. udostępniania SERWISU UŻYTKOWNIKOWI,
  2. obsługi rozliczeń KONTA PUNKTOWEGO dla UŻYTKOWNIKA oraz płatności,
  3. wykonywania lub odtwarzania kopii zapasowych,
  4. testowania i rozbudowy SERWISU,
  5. diagnozy i załatwiania reklamacji złożonych przez UŻYTKOWNIKA,
  6. gromadzenia danych statystycznych dotyczących sposobu użycia SERWISU przez UŻYTKOWNIKÓW.
 4. W przypadku, kiedy UŻYTKOWNIK będzie przechowywał w SERWISIE dane osobowe to UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zawarcia z TENVIRK osobnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do czasu zawarcia takiej umowy UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie przetwarzać w SERWISIE danych osobowych. Za zapewnienie środków technicznych do realizacji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych umowy pobierana jest jednorazowa przedpłata w kwocie netto 100 zł (z VAT 23% 123 zł).
 5. W przypadku, kiedy UŻYTKOWNIK przechowuje w SERWISIE dane osobowe to UŻYTKOWNIK oświadcza, że w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych (art. 7 pkt. 4) jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do SERWISU i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa w przeciwnym przypadku UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie przechowywać w SERWISIE danych osobowych.
 6. W przypadku, kiedy UŻYTKOWNIK przechowuje w SERWISIE dane osobowe to UŻYTKOWNIK zobowiązany jest we własnym zakresie opracować dokumentację, o której mowa w § 1, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 7. Jeśli zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, sposób i cel wykorzystywania danych zgromadzonych w SERWISIE zobowiązuje UŻYTKOWNIKA do rejestracji zbioru danych to do UŻYTKOWNIKA należy obowiązek zgłoszenia tego zbioru Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 8. Po wyrażeniu przez UŻYTKOWNIKA odrębnej zgody emailem na to działanie TENVIRK lub PARTNER ma prawo do opublikowania nazwy firmy, logo i adresu strony internetowej UŻYTKOWNIKA na swojej liście referencyjnej.

Rozdział 13. Konserwacja SERWISU i PROGRAMU.

 1. TENVIRK ma prawo w każdej chwili bez podania przyczyny wyłączyć SERWIS w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacji do nowej wersji. Jednakże w miarę możliwości prace konserwacyjne lub aktualizacja będą przeprowadzane w dni wolne od pracy w godzinach wieczornych. W miarę możliwości technicznych TENVIRK może informować UŻYTKOWNIKÓW za pomocą komunikatu w PROGRAMIE o terminie i czasie wyłączenia SERWISU celem prowadzenia prac konserwacyjnym lub aktualizacji. Komunikat dostępny będzie na głównym oknie PROGRAMU.
 2. W niektórych przypadkach PROGRAM może wymagać aktualizacji do nowej wersji. Dalsza praca z PROGRAMEM nie będzie wtedy możliwa do czasu wyrażenia zgody na aktualizację i jej przeprowadzenie. Aktualizacja odbywa się automatycznie za pomocą funkcji wbudowanych w PROGRAM.
 3. Wyłączenie przez TENVIRK SERWISU zgodnie z rozdziałem 13 punkt 1 REGULAMINU i wynikająca z niego niemożliwość korzystania z SERWISU, nie mogą być podstawą żadnych roszczeń UŻYTKOWNIKA wobec TENVIRK, w szczególności nie mogą być podstawą żądania zwrotu lub obniżenia opłat za korzystanie z SERWISU, zwrotu innych kosztów, odszkodowania lub jakiejkolwiek innej form rekompensaty.

Rozdział 14. Postanowienia końcowe.

 1. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2014 roku.
 2. TENVIRK zastrzega sobie prawo do zmiany REGULAMINU. Nowa treść REGULAMINU zastępuje starą treść REGULAMINU i jest dostępna na STRONACH WWW SERWISU. O zmianie REGULAMINU UŻYTKOWNIK zostanie powiadomiony za pomocą komunikatu w PROGRAMIE. UŻYTKOWNIKÓW już korzystających z SERWISU w momencie zmiany REGULAMINU obowiązuje poprzednia treść REGULAMINU jeszcze przez okres 30 dni. W przypadku braku akceptacji nowej treści REGULAMINU UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do deinstalacji PROGRAMU i zaprzestania korzystania z SERWISU. Dalsze korzystanie z SERWISU po 30 dniach od wejścia w życie nowego REGULAMINU oznacza akceptację nowego REGULAMINU.
 3. W sprawach nie uregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynikłe z REGULAMINU spory strony zgadzają się rozstrzygać polubownie, a jeśli będzie to niemożliwe, na poddanie ich sądowi właściwemu miejscowo dla TENVIRK.
 4. Nazwy firm i produktów użyte na STRONIE WWW SERWISU, materiałach lub dokumentacji a nie będące produktami firmy TENVIRK Sp. z o.o. są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Zostały one użyte jedynie w celach informacyjnych. Wszelkie materiały demonstracyjne oraz przykładowe dokumenty zawierają treści fikcyjne i przypadkowe użyte w celach demonstracyjnych.